Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ《ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 《ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠭᠠᠯᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Creator ᠬᠠ‍•ᠳ᠋ᠠᠮᠪᠢᠵᠠᠯᠰᠠᠨ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ《ᠭᠡᠰᠡᠷ》
Abstract 《ᠭᠡᠰᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ》 ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ《ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ 》 ᠵᠢ《 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》᠂《ᠵᠢᠩᠭᠠᠷ 》ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠤᠨ 《ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠣᠷᠬᠢᠯ》 ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ 《ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ8》ᠬᠤᠢᠰᠢ ᠴᠦᠮ《ᠭᠡᠰᠡᠷ》ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠦᠭᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠠ) ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠯᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠤᠯᠪᠤᠭ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠦ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ ᠠ 《ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠨᠢ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠢ ᠰᠣᠨᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠲᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠲᠤᠰ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤ ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠳᠠᠭ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 1983年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn