Paper Information


Title ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠢᠬᠢᠬᠤᠲᠤᠭ
Creator ᠪᠤᠤ ᠢᠦᠢ ᠴᠢᠩ
Keyword
Abstract ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠰᠠᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠰᠢᠬᠢᠬᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠨ᠋ᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠷᠭ᠋ᠤᠴᠢ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠬᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠷᠭ᠋ᠤᠴᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠢ ᠲᠡᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠬᠢᠬᠤᠲᠤᠭ ᠡᠢᠮᠦᠷᠭᠦ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠳᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤᠳᠬᠠᠨ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠤᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1999年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn