Paper Information


Title ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ《ᠭᠡᠰᠡᠷ》ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠲᠦᠢᠮᠦᠯᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰ·ᠦᠯᠵᠡᠢ
Keyword 《ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠡᠬᠢ<ᠭᠡᠰᠡᠷ> ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠨ᠌ ᠡ ᠴᠠᠨ᠌ ᠠ 》;《ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ <ᠭᠡᠰᠡᠷ> ᠵᠢᠡᠷ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ》;《ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ<ᠭᠡᠰᠡᠷ> ᠵᠢᠡᠷ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ》
Abstract
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2006年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn