Paper Information


Title ᠰᠠᠡᠢᠴᠤᠩᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠡᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ
Creator ᠪᠤᠤ • ᠲᠠᠯᠭᠡᠷ
Keyword ᠷᠦᠰᠡᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ; 《 ᠬᠦᠮᠦᠨ》;ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ; ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ; ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠯ; ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠡ; ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠠᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠡ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠰᠠᠡᠢᠴᠤᠩᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠡᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠡᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠠᠡᠢᠴᠤᠩᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠡᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠷᠦᠰᠡᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨᠯᠢᠭ᠌ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠴᠦᠮ ᠡ ᠨᠢ 《ᠬᠦᠮᠦᠨ 》 ᠪᠤᠯᠤᠨ᠌ ᠡ᠃ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠋ ᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠌ ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠷᠠᠳᠪᠠ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠂ ᠨᠠᠡᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠡ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ; ᠬᠡᠡᠢᠰᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠡᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠩ ᠶᠡᠷᠤᠮᠳᠠᠭ᠌ ᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠭᠠᠡᠢᠬᠠᠯᠳᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠡᠢᠯᠡᠠ ᠵᠦᠪ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1999年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn