Paper Information


Title ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠳ᠋ᠣᠺᠲᠤᠷ᠂ ᠮ᠂ᠪᠦᠷᠢᠯᠵᠢᠷᠭᠠᠯ; ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ
Keyword IMLND,ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠵᠠᠮ
Abstract ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ(Natural disaster)ᠪᠣᠯ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ  ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠯ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠳᠠᠭ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠣᠮᠤ ᠡᠷᠰᠰᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠺᠦᠯᠦᠬᠢ(Ecoligical)ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ᠂ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠠᠲᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ ᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠵᠯᠡᠲᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠣᠲᠠᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn