Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠨ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠠᠢᠨ
Keyword
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠩ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠵᠤᠭ᠋ᠤᠷ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭ᠋ᠠᠳ ᠠᠩ ᠠᠩᠨ᠋ᠠᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠠᠯᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠠᠩᠨ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭ᠋ᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠲᠤᠯᠭ᠋ᠠᠭ᠋ᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠨ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠩᠨ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠭᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1999年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn