Paper Information


Title ᠲᠠᠢ᠌ᠵᠢᠨᠠᠷ ᠬᠤᠷᠢᠮ
Creator ᠶᠡ᠊ · ᠭᠦ᠊ · ᠴᠦᠯᠳᠦᠮ
Keyword ᠲᠠᠢ᠌ᠵᠢᠨᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ; ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠷᠢᠮ; ᠠᠮᠰᠠᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ; ᠠᠯᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ
Abstract ᠲᠠᠢ᠌ᠵᠢᠨᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠬᠤᠷᠢᠮ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠭᠤᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠭᠴᠠᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠰᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠱᠠᠭᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠪᠤᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠢ᠌ᠵᠢᠨᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1983年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn