Paper Information


Title ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷ
Creator ᠪᠢ‍᠂ᠭᠤᠮᠪᠤᠵᠠᠪ
Keyword ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤᠲᠤᠷ
Abstract ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠯ ᠭᠦᠭᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2018年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn