Paper Information


Title ᠲᠠᠰᠢᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠴᠤᠭᠲᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ( ᠨᠢᠭᠡ)
Creator ᠮ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ
Keyword ᠳ᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ; ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ; ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ; ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ
Abstract ᠲᠠᠰᠢᠲᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠴᠤᠭᠲᠤᠷᠵᠢ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠴᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠶᠣᠮ᠃ᠳ᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠲᠤᠷᠵᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠹᠸᠤᠳᠠᠯ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠢᠷᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠦᠭᠡᠲᠦ ᠦᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠵᠤᠮ ᠶᠠᠭ 《ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯ》 ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠩᠭᠤᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠯᠠᠵᠠᠨ ᠬᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠤᠳᠤᠨ ᠮᠦᠨ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn