Paper Information


Title ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠦᠯᠭᠡ ᠪᠠ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠴᠢᠯᠠᠠᠭᠤᠨᠴᠡᠴᠡᠭ
Keyword ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡ ᠦᠭᠡ;ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠦᠯᠭᠡ; ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠡᠳᠦᠢ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠡᠢ᠃ᠡᠨ ᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ  ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ᠂ ᠨᠢ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠰᠤᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ᠵᠦᠢᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ᠌ ᠠ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠴᠦ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ᠂ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn