Paper Information


Title 《ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠠᠩ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠤᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ(ᠨᠢᠭᠡ)
Creator ᠭᠸᠨ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ
Keyword 《ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰ ᠡᠷᠲᠡᠮ ᠰᠠᠩ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠ》; ᠡᠬᠢ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ; 《ᠪᠠᠳᠮ ᠠ ᠰᠠᠮᠪᠠᠣ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ》; ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ
Abstract 《ᠬᠡᠷᠢᠶᠡᠰ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠠᠩ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠ》 ᠰᠣᠳᠤᠷ ᠪᠤᠯ 10 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ 《ᠭᠡᠩᠰᠠᠴᠢᠩ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ》 ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳᠮ ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ 8 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠲᠦ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠳ ᠬᠠᠷᠠᠴᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠠᠨᠲᠤᠵᠤ ᠬᠡᠷᠢᠶᠡᠰᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn