Paper Information


Title ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠬᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ
Creator ᠯ᠂ ᠲᠤᠭᠳᠠᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠬᠤ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ; ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠵᠦᠷᠢᠶᠡᠨᠳᠤ ᠲᠦᠷᠰᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠯ; ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠬᠤ ᠥᠭᠥᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ
Abstract ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠬᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠬᠤ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠦ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠦ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰᠴᠢ ᠴᠤᠭᠴᠠ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰᠴᠢ ᠴᠤᠭᠴᠠ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷ ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠬᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰᠴᠢ ᠴᠤᠭᠴᠠ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰᠴᠢ ᠴᠤᠭᠴᠠ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷ ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠦ᠂ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠦ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2009年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn