Paper Information


Title 《ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ》 ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠯᠢᠦ ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠮᠸᠢ; ᠲᠠᠷᠬᠤᠳ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ
Keyword ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ; ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ; ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠰᠣᠶᠣᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠠᠮᠪᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠣᠨᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠳᠡᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠢᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠶᠣ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠳ ᠪᠦᠷ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠼ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠳ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠯᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵ ᠤᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ 《ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ》 ᠲᠦ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn