Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ  ᠳᠡᠬᠢ ᠣᠷᠤᠰ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ 《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠷᠤᠯ》 ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ
Creator ᠲᠡᠳ᠋ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠣᠶᠣᠨ
Keyword ᠣᠷᠤᠰ ᠶᠠᠫᠤᠨ᠂ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ᠂ 《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠷᠤᠯ》᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ
Abstract 《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠷᠤᠯ》ᠪᠣᠯ ᠣᠢᠢᠷ ᠡ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠡᠳᠭᠦᠯ ᠪᠣᠤᠯᠨ᠋ ᠠ᠃ᠲᠤᠰ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ  ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠷᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ (1908) ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠯᠢᠶᠠᠳ ᠬᠠᠩᠭᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠤᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠣᠣᠯ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠪᠣᠯ《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ》᠂《ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ》 ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠦ ᠣᠷᠤᠰ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ  ᠳᠡᠬᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠣᠷᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ  ᠳᠡᠬᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠷᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠪᠣᠢᠢᠮ ᠠ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ  ᠳᠦᠩ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠋ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2010年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn