Paper Information


Title ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠢ᠌ᠮᠽᠤᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
Creator ᠮᠦᠩᠭᠦᠨᠬᠤᠸᠠᠷ
Keyword ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠤᠤ; ᠴᠤᠢ᠌ᠮᠽᠤᠨ; ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
Abstract ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠠᠩ᠋ᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠪᠤᠷᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠴᠤᠢ᠌ᠮᠽᠤᠨ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠡᠡᠳᠦᠢ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠭ᠍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2010年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn