Paper Information


Title ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ
Creator ᠱᠦ ᠴᠢᠨ
Keyword ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ; ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ; ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ
Abstract ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠮᠦᠨ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃  ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦᠳᠦ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦᠳᠦ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠦ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤᠶ ᠠ ᠪᠠᠷᠭᠡ᠂ ᠤᠬᠤᠷᠢᠬᠤᠶ ᠠ ᠲᠦᠪᠡᠭ᠌ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠺᠤᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠸᠷ ᠶᠢᠨᠷ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠯᠤᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠦ ᠳᠤ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦᠳᠦ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠺᠤᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠸᠷ ᠶᠢᠨᠷ ‍ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯᠲᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn