Paper Information


Title ᠬᠤᠮᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠡᠴᠡ
Creator 〔ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ〕ᠤ‍᠂ᠫᠦᠷᠪᠦᠵᠠᠪ
Keyword ᠬᠤᠮᠤᠯ; ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠠ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠡᠴᠡᠮᠠᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠳᠠ ᠨᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠦᠯ ᠤᠨ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠦᠯ ᠤᠨ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠭᠡᠷ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ᠂ ᠪᠤᠭ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠬᠡᠪᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠶᠠᠮᠷ ᠴᠦ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠷᠤᠭ ᠶᠡᠬᠡᠲᠡᠢ᠂ ᠠᠮᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠢᠳᠡᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠡᠪᠡᠰᠦ᠂ ᠤᠰᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡ ᠷᠲᠦ ᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2017年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn