Paper Information


Title 《ᠭᠠᠵᠠᠷ》ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠴᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ) ᠭᠡ‍᠂ ᠤᠶᠤᠨᠴᠢᠮᠠᠭ᠌
Keyword 《ᠭᠠᠵᠠᠷ》; ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ; ᠬᠡᠯᠡᠴᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ 《ᠭᠠᠵᠠᠷ》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠴᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠰᠢᠯᠵᠢᠮᠠᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠠᠢ᠃ 《ᠭᠠᠵᠠᠷ 》ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠴᠡ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠢ᠌ᠬᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ 《ᠭᠠᠵᠠᠷ》ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2008年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn