Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠥᠭᠥᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠤᠶᠠᠨ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ; ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠦᠬᠡ ; ᠰᠢᠨᠵᠢ ; ᠲᠦᠷᠦᠯ
Abstract ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠦᠬᠡ  ᠳᠤ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ᠂ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ᠂ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠦᠷᠦᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠵᠦᠢ᠂ᠶᠤᠰᠤ ᠮᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠦᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠳ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn