Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳ᠋ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠤᠭᠲᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠨᠤᠭ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠯᠸᠯᠸᠨ᠋ᠲ ᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠢ ᠿᠦᠩ
Keyword 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》;ᠲᠤᠨᠤᠭ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤ; ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ
Abstract 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ᠂13ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢ ᠤᠪᠤᠭ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠲᠤᠨᠤᠭ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠶᠠᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠷᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠦᠦ(ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ) ᠤᠭᠲᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢ ᠤᠪᠤᠭ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠨᠤᠭ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠂
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn