Paper Information


Title ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠵᠸᠩ ᠵᠸᠨ ᠳ᠋ᠦᠸᠸ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ
Creator ᠪᠠ‍᠂ ᠰᠦᠬᠡ
Keyword ᠵᠸᠩ ᠵᠸᠨ ᠳ᠋ᠦᠸᠸ ;ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ; 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》; ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ
Abstract 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡ ᠤᠷᠠᠨᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠠᠷᠢᠰᠦᠨ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ᠌ᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ᠂20ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠭᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠦ ᠦᠶ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠦᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠳᠤ《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠵᠸᠩ ᠵᠸᠨ ᠳ᠋ᠦᠸᠸ (郑振铎1889——1958)ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠰᠢᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠵᠸᠩ ᠵᠸᠨ ᠳ᠋ᠦᠸᠸ ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠳᠤ 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ 《ᠠᠭᠤᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ》ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn