Paper Information


Title ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ 《ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ 》ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ
Creator 〔ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ〕ᠯᠾᠡ‍᠂ ᠮᠦᠩᠬᠡᠲᠦ᠋ᠲᠦ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤ
Abstract ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠶ ᠠ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠪ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠣᠮ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠴᠡᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠪ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2017年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn