Paper Information


Title ᠺᠤᠳ᠋ ᠬᠤᠯᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠬᠦ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠤᠤ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠨ
Keyword ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠡᠯᠡ; ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ; ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠢᠷᠠᠲᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠠᠩ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠦᠬᠦᠣᠡᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ᠂ ᠵᠦᠭ ᠴᠡᠭ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢ 《ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ+ᠬᠠᠮᠵᠢᠭᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ 》 ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠ ᠯᠢᠨᠰᠢᠶᠠ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠢᠰᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ 《ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠯ》 ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn