Paper Information


Title 16 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ 17 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠋ ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠠᠳᠡᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠯᠠᠯ
Creator ᠬᠤᠷᠴᠠ
Keyword 16 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ᠂17 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ᠂ ᠪᠠᠭ᠋ ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠨᠤᠶᠠᠯᠠᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ ᠲᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ 16 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠂ 17 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠠᠡᠢᠮᠠᠭ ᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠋ ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠠᠳᠠᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠹᠸᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠨᠵᠢᠯᠭᠠᠳᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠬᠦᠨᠵᠡᠡᠢᠭᠡᠢᠷᠠᠵᠦ᠂ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤᠳᠤᠮ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2004年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn