Paper Information


Title ᠴᠢ‍᠂ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠠᠰᠬᠦᠦ
Keyword ᠴᠢ‍᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ; ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ; ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠰᠤ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠤ ᠦᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠴᠢ ᠲᠤᠭᠴᠢ ᠴᠢ‍᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠪᠭᠡᠷᠦᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠤ ᠦᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠲᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠤᠷᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2017年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn