Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠢᠴᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠣᠢᠢᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ
Creator ᠼᠠᠢ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ; ᠪᠡ‍᠂ ᠰᠦᠬᠡ
Keyword ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠣᠢᠢᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ; ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ; ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ
Abstract ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠣᠢᠢᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠠᠯᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ᠮᠦᠨ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠣᠢᠢᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠡ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠲᠠᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠣᠢᠢᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠪᠠ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ᠂ ᠲᠢᠭ᠌ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠣᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn