Paper Information


Title 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ》 ᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠡᠯᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠋ ᠠ
Creator ᠰ᠂ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠦ
Keyword ᡁᠢ ᠶᠠᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ; ᠴᠸᠩ ᠸᠸᠢ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ; ᠴᠸᠩ ᠸᠸᠢ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠬᠡᠭᠴᠢᠨ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ;ᠣᠳᠣ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠯᠠᠯ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ
Abstract 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ》 ᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠠᠭᠤᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠢᠷ ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠨ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷ ᠠ ᠪᠠᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠣᠳᠦ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ ᠠ ᠬᠠᠰᠪᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠠᠬ ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠦ ᠬᠡᠳᠦᠭᠦᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ 》ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠤ᠋ ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠲᠠ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠨ᠌ ᠠ ᠴᠡᠨ᠌ ᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠴᠤ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠯᠲᠡᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ》 ᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠨ᠌ ᠠ ᠴᠡᠨ᠌ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠣᠷᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2012年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn