Paper Information


Title ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠠᠰᠠᠭᠠᠬᠤ
Creator ᠳ᠋ᠸ‍᠂ ᠦᠨᠢᠷᠪᠠᠶᠠᠠ
Keyword
Abstract ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠤᠷᠤᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠰᠤᠯᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠣᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠬᠠᠶᠠᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠠᠢᠰᠭᠠᠵᠤ ᠤᠷᠬᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠤᠷᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠲᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠰᠠᠢᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠢᠷ ᠠ ᠲᠦᠰᠦᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠤᠨᠤᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2015年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn