Paper Information


Title ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠮᠢᠩ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠳᠡᠬᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠭᠤᠤ ᠾᠦᠩ ᠮᠧᠢ
Keyword ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡᠰ; ᠢᠯᠭ᠋ᠠᠨ ᠲᠠᠨ᠋ᠢᠬᠤ
Abstract ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠮᠢᠩ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠳᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡᠰ ᠲᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡ᠂ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ᠂ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ᠂ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠭᠡ᠂ ᠰᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠢᠯᠭ᠋ᠠᠨ ᠲᠠᠨ᠋ᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠡ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠭ᠋ᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠳᠠᠭ᠋ᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠨᠢ ᠣᠨ᠋ᠣᠪᠴᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠳᠦᠵᠦ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠵᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠠᠭᠢᠭ᠋ᠤᠯᠵᠤ ᠳᠡᠢᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2002年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn