Paper Information


Title ᠳ᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠥᠭᠥᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ — ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠳ᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 100 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠳᠤ
Creator ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠴᠡᠴᠡᠭ
Keyword ᠳ᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ; ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ; ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠡᠯᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠬᠦᠨᠲᠦ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠦ᠂ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠴᠤ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ 20ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ 20 ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠦ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠳ ᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠳᠦᠢ ᠳᠡᠳᠦᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠡᠤ ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ  ᠦ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠯᠢᠭ᠌ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠡᠯᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠲᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠳᠤᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠦᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠲᠤᠳᠤ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠭ᠌᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠲᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn