Paper Information


Title 《 ᠲᠤᠳᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ》᠋ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠤ᠎ᠠ
Keyword 《 ᠲᠤᠳᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ》; ᠲᠤᠤᠪᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠬᠡᠨ; ᠽᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠠ
Abstract 《ᠲᠤᠳᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ》 ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ᠂《ᠲᠤᠳᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ》᠋ ᠤᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ 19 ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2004年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn