Paper Information


Title 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》᠌ ᠤ ᠬᠦᠤᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠯ
Creator ᠮᠥᠩᠭᠦᠨᠨᠠᠪᠴᠢ
Keyword 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》; ᠬᠦᠤᠷᠨᠢᠯ ᠵᠦᠢ ; ᠬᠦᠤᠷᠨᠢᠯ  ᠤᠨ ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠯ
Abstract ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠬᠦᠤᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠴᠠᠷ ᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠥᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠯ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠡᠨ ᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨᠳᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠦᠤᠷᠨᠢᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠬᠳᠠᠬᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠪᠴᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠬᠦᠤᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠥᠷᠦᠨᠡᠳᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠤᠷᠨᠢᠯ ᠵᠥᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠬᠦᠤᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ᠂ ᠵᠤᠬᠰᠤᠰᠬᠢᠯ᠂ ᠨᠤᠵᠤᠭᠤᠰᠢᠷᠠᠯ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠨᠢ 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠯ》᠋ ᠤ ᠬᠦᠤᠷᠨᠢᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠤᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬ  ᠤᠨ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠯ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠨ ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠤᠨ ᠬᠦᠤᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠵᠡᠮ ᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠬ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠋᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2010年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn