Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠤᠤᠷ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ (ᠨᠢᠭᠡ)- 《ᠮᠤᠤᠷ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ》ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ
Creator ᠬᠤᠢ᠌ᠳ ᠰᠡᠴᠡᠨ
Keyword 《ᠮᠤᠤᠷ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ》; ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ; ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠪᠦᠷᠢ
Abstract ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠮᠤᠤᠷ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠵᠠᠩ ᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ ᠤ ᠢᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ《ᠮᠤᠤᠷ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ》 ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ《ᠮᠤᠤᠷ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠂ ᠤᠤᠯ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn