Paper Information


Title ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠤᠷᠢ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠋ᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠴᠠᠩ ᠰᠦᠢ
Keyword ᠪᠠᠭᠰᠢ; ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠤᠷᠢ; ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯᠴᠢ ᠴᠢᠨᠡᠷ
Abstract ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ《 ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ》᠋  ᠦᠯᠦ ᠤᠢ᠋ᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠮᠳᠤᠬ᠋ᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠤᠢ᠋ᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠋ᠯᠠᠪᠠᠯ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ᠂ ᠲᠦᠷᠢᠮ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠦᠬᠦᠮᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠤᠬᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠤᠷᠢ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯᠴᠢ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠋ᠪᠠᠯ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠬᠦᠳᠡᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠡ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠬᠢᠴᠶᠶᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡᠪᠤᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠦᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯᠴᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ᠂ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠲᠡᠳᠤᠢ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠦ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠳᠠᠭ《 ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠬᠢᠨ ᠡᠬᠦᠳᠤᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ》᠂ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯᠴᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯᠴᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠤᠷᠢᠴᠢᠨ- ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2004年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn