Paper Information


Title ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠭᠡᠭᠡᠨᠬᠠᠰ
Keyword ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ; ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠠᠢ; ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠬᠡᠪ; ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠪ; ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠪ
Abstract ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠵᠢᠭ᠋ᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠵᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭ᠋ᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ᠂ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠭ᠋ᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠬᠡᠪ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠪ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2003年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn