Paper Information


Title 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠲᠤᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠦᠬᠡᠡᠷᠬᠢ
Keyword 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》;ᠲᠤᠭ; ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ; ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ
Abstract ᠲᠤᠭ ᠰᠦᠯᠲᠡ ᠪᠤᠯ ᠤᠯᠤᠯᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠩᠬᠡ ᠲᠦᠷᠦᠰ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠮᠦᠨ᠃ 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠠ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠭᠤᠢᠲᠠ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭᠨ ᠲᠠᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠢ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠤᠷᠤᠩᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠤᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠵ ᠤᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠡᠯ ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠨᠢ ᠲᠤᠭ ᠰᠦᠯᠲᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn