Paper Information


Title 《ᠠᠶᠤᠩᠭ᠋ᠠᠲᠤ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ》  ᠳᠡᠬᠢ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ᠌ᠴᠦᠦᠨ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ
Creator ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠴᠸᠩ
Keyword 《ᠠᠶᠤᠩᠭ᠋ᠠᠲᠤ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ》; ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ᠌ᠴᠦᠦᠨ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ; ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ
Abstract ᠼᠤᠤ ᠢᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ 《ᠠᠶᠤᠩᠭ᠋ᠠᠲᠤ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ》 ᠳᠤ ᠹᠠᠨ ᠶᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠳᠤ ᠹᠠᠨ ᠶᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠨᠢ《ᠥᠪᠡᠷ ᠪᠢ》ᠵᠠᠲᠠᠷᠠᠬᠤ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠶᠢᠨᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠨᠢ 《ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠪᠢ》᠂ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢ 《ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠪᠢ》ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ᠌ᠴᠦᠦᠨ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ— ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠭᠡᠷᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠠ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠵᠠᠬᠡᠢ ᠴᠦᠮ ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ 《ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ》ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠ ᠦ ᠭᠦᠨᠴᠡ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn