Paper Information


Title 《17ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》 ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠰᠡᠴᠡᠩᠭ᠋ᠤᠤ ᠠ
Keyword 《ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》; ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ; ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ 61ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠬᠢᠲᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠂ ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠂ ᠳᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠂ ᠰᠤᠯᠠ ᠵᠠᠬᠢᠲᠠᠯ ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ᠂ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ  ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠦ᠂ ᠳᠠᠪᠢᠭᠠᠳ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ  ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌9 ᠬᠤᠪᠢ᠂ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢ᠌ᠭ᠌40 ᠬᠤᠪᠢ᠂ ᠳᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌3 ᠬᠤᠪᠢ᠂ ᠰᠤᠯᠠ ᠵᠠᠬᠢᠲᠠᠯ3 ᠬᠤᠪᠢ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ 4 ᠬᠤᠪᠢ᠂ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ52 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn