Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠬᠤᠢ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ
Keyword
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠮᠠᠭ᠋ᠤ ᠮᠠᠭ᠋ᠤᠬᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠢᠭᠦᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠩ᠋ᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠋ᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠦᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠨ᠋ᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠤᠲᠤᠭ᠋ᠠᠳᠤ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯᠭ᠋ᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠢᠴᠡᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠢᠯᠠᠭ᠋ᠠᠵᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠠᠯᠢ ᠴᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭ᠋ᠠᠳ ᠣᠳᠣ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ; ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ᠋ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠯᠢᠭ ᠰᠢᠭ᠋ᠠᠷᠤ ᠦᠭᠡᠰ᠂ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠵᠤᠢᠯ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠪᠡ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠠᠯᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠬᠤᠢ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠷ ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1999年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn