Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠡᠨᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠨᠠᠶᠠᠨᠭ᠋ᠤᠷᠪᠡ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ; ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ; ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠤᠭ᠋ᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠋ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡ ᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠷᠢᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠳᠤ ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠷᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠤᠳᠡᠳᠡᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠨᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠡᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠩ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2015年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn