Paper Information


Title ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ 1983ᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ
Creator ᠲᠤᠰ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ
Keyword ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ;ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠤᠨ; ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ
Abstract ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ1983ᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠮᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26᠋ ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠴᠨ8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨᠮᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1984年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn