Paper Information


Title 《ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠾᠧᠩ ᠤᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠨᠣᠮ 》 ᠢᠦᠨᠦᠯᠡᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠳᠡᠳ᠋ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠰᠠᠩᠴᠢ ᠱᠢᠷᠤᠩᠬᠤᠸᠠᠷ
Keyword 《ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠾᠧᠩ ᠤᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠨᠣᠮ 》᠂ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ; ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ; ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ; ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ;ᠦᠨ᠌ ᠡ ᠦᠷᠲᠡᠭ
Abstract ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ 《ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠾᠧᠩ ᠤᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠨᠣᠮ 》ᠪᠣᠯ ᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠠᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠬᠣᠪᠤᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠴᠢᠵᠬᠤᠯᠠ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠨ᠌ ᠡ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠪᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠨ᠌ ᠠ ᠦᠷᠲᠷᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡᠣ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠡᠮᠨᠡᠬᠦ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠣᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠪᠠ ᠡᠮᠨᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠌ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠨᠢ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢᠢᠰᠢᠬᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠠᠯ ᠡᠨᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠣᠪᠢ ᠨᠣᠮᠡᠷᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn