Paper Information


Title ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ 《 ᠤᠭᠤᠰᠤᠷ ᠪᠦᠴᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ》ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ 《ᠨᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤ》 ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠤ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠢᠷᠠᠬᠤ
Keyword ᠬᠠᠰᠠᠷ ;ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ; ᠤᠭᠤᠰᠤᠷ ᠪᠦᠴᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ; ᠨᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤ;ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢ 
Abstract ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ 《 ᠤᠭᠤᠰᠤᠷ ᠪᠦᠴᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ》ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ 《ᠨᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤ》 ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠵᠦ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠠᠴᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 《 ᠤᠭᠤᠰᠤᠷ ᠪᠦᠴᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ》ᠪᠤᠯᠤᠨ 《ᠨᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤ》 ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ᠃ 
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古学研究 2007年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn