Paper Information


Title ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠢᠢᠳ ᠪᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠬᠤᠷᠴᠠ
Keyword ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ; ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ; ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠢᠢᠳ; ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ
Abstract ᠦᠬᠦᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠱ ᠤᠨᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠢᠢᠳ ᠪᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠯᠠᠨ ᠰᠢᠮᠵᠢᠯᠠᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2006年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn