Paper Information


Title ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠲᠠᠯ ᠠ; ᠲᠦᠮᠡᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ; ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ; ᠬᠤᠷᠢᠮ; ᠢᠷᠦᠭᠡᠯᠴᠢ
Abstract ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠣᠮᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨ᠋ᠦ᠋ᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠ ᠬᠠᠨᠰᠦ᠋ᠮ ᠠ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠬᠢᠷ᠂ ᠰᠦᠵᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠲᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠠᠠᠭᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠲᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠮᠠᠱᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ ᠠ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃2008ᠣᠨ ᠤ6 ᠰᠠᠷ ᠠ ᠳ᠋ᠤ 《ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ》 ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠲᠦ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠂᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn