Paper Information


Title ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠰᠦᠮ ᠠ ᠬᠡᠢᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ ᠠ ᠱᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ
Creator ᠬᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠ
Keyword ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ;ᠰᠦᠮ ᠠ ᠬᠡᠢᠢᠳ; ᠬᠠᠷ ᠠ ᠱᠠᠪᠢ; ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ
Abstract ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠮ ᠠ ᠬᠡᠢᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ ᠠ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ ᠠ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠯᠪᠠᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠦᠮ ᠠ ᠬᠡᠢᠢᠳ ᠲᠦ ᠦᠭᠯᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠢᠷᠡᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn