Paper Information


Title ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢ ——《ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯ》ᠪᠠ 《ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠢᠷᠭᠤᠢ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ
Creator ᠭᠡᠪᠧᠪᠠᠯᠵᠤᠤᠷ
Keyword 《ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯ》; 《ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠩ᠋ᠭᠡᠷ ᠢᠷᠭᠤᠢ》; ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ
Abstract ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠭᠡᠷ ᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ 《ᠰᠢᠯᠦᠭ》ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠭᠦᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢᠠᠬᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠤᠢ᠌ᠨᠠᠬᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠣᠩ᠋ᠭᠤᠳ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠬᠢ 《ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠤᠳᠤᠯ》ᠨᠢ 《ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ》᠂ 《ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠯᠤᠤᠽᠤᠩ》ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠬᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳᠤᠪᠬᠢᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠦᠨᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠪᠢ ᠪᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠬᠦᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠵᠦ 《ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠮᠠᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ》ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ᠂ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠦᠬᠦᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠲᠠ ᠨᠢ 《ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡᠨ》᠋ ᠦ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2013年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn