Paper Information


Title ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ (ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ)
Creator ᠢ‍ • ᠬᠦᠴᠦᠨ
Keyword ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ; ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ;
Abstract ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠢᠨᠵᠡᠨᠨᠠᠰᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠪᠡ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠲᠬᠭᠡᠪᠡᠯ《ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠠᠰᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂《ᠬᠦᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ》 ᠲᠤᠳᠤᠷᠡᠬᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠰᠡᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠴᠢᠳᠬᠦᠷ ᠱᠤᠯᠤᠮ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠠᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1983年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn