Paper Information


Title ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠢᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠨᠠ᠊᠂ ᠴᠣᠭᠲᠤ
Keyword ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠰᠠᠭ; ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ; ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠬᠦ
Abstract ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠤᠯ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠢᠰᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠯ ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠼᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠪ ᠢᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠰᠡ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠳ ᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠰᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠢᠳᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn