Paper Information


Title 《 ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ》ᠪᠤᠯᠤᠨ《 ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ᠂ ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ》᠋ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠡ
Creator ᠪᠠᠰᠤᠵᠢᠨᠭᠤᠤ ᠡ᠂ ᠦᠷᠢᠨᠬᠢᠷᠠᠭ᠋ ᠡ
Keyword
Abstract
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2003年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn